Saturday, September 12, 2015

யாழ். நல்லூர்க் கந்தன் தேர்த்திருவிழா - 11/09/2015

"யாழ்ப்பாணாயன் பட்டின மருவிய ...... பெருமாளே!" (திருப்புகழ்)பூத்தார் சூடுங் கொத்தலர் குழலியர்
     பார்த்தால் வேலுங் கட்கமு மதன்விடு
          போர்க்கார் நீடுங் கட்சர மொடுநமன் ...... விடுதூதும்

போற்றாய் நாளுங் கைப்பொரு ளுடையவர்
     மேற்றா ளார்தம் பற்றிடு ப்ரமையது
          பூட்டா மாயங் கற்றமை விழியின ...... ரமுதூறல்

வாய்த்தார் பேதஞ் செப்புபொய் விரகியர்
     நூற்றேய் நூலின் சிற்றிடை யிடர்பட
          வாட்டாய் வீசுங் கர்ப்புர ம்ருகமத ...... மகிலாரம்

மாப்பூ ணாரங் கச்சணி முலையினர்
     வேட்பூ ணாகங் கெட்டெனை யுனதுமெய்
          வாக்கால் ஞானம் பெற்றினி வழிபட ...... அருளாயோ

ஆத்தாள் மால்தங் கைச்சிக னிகையுமை
     கூத்தா டாநந் தச்சிவை திரிபுரை
          யாட்பேய் பூதஞ் சுற்றிய பயிரவி ...... புவநேசை

ஆக்கா யாவும் பற்றியெ திரிபுற
     நோக்கா ஏதுஞ் செற்றவள் திருவிளை
          யாட்டா லீசன் பக்கம துறைபவள் ...... பெறுசேயே

ஏத்தா நாளுந் தர்ப்பண செபமொடு
     நீத்தார் ஞானம் பற்றிய குருபர
          யாப்பா ராயுஞ் சொற்றமி ழருள்தரு ...... முருகோனே

ஏற்போர் தாம்வந் திச்சையின் மகிழ்வொடு
     வாய்ப்பாய் வீசும் பொற்ப்ரபை நெடுமதில்
          யாழ்ப்பா ணாயன் பட்டின மருவிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

பூத் தார் சூடும் கொத்து அலர் குழலியர் ... பூவாலாகிய
மாலையைச் சூடுபவர்கள். பூங்கொத்துக்களைச் சூடும் கூந்தலை
உடையவர்கள்.

பார்த்தால் வேலும் கட்கமு(ம்) மதன் விடும் போர்க்கு ஆர்
நீடும் கண் சரமொடு நமன் விடு தூதும் போல் தாவி ...
அவர்களது பார்வை வேல் போலவும், வாள் போலவும், மன்மதன்
செலுத்தும் போருக்கு என்றே நிறைந்த, பெருகியுள்ள தேன் கொண்ட
பூ அம்புகள் போலவும், யமன் ஏவி அனுப்பியுள்ள தூதர் போலவும்
பாய்ந்து,

நாளும் கைப் பொருள் உடையவர் மேல் தாளார் தம் பற்றிடு
ப்ரமையது பூட்டா மாயம் கற்ற மை விழியினர் ... நாள் தோறும்,
யார் கையில் பொருள் உள்ளதோ அத்தகையோரை தம் மீது அன்பு
வரும்படியான ஆசை மயக்கத்தை ஏற்றக்கூடிய மாய வித்தைகளைக்
கற்றுள்ள அஞ்சனம் பூசிய கண்ணினர்.

அமுது ஊறல் வாய்த்தார் பேதம் செப்பு பொய் விரகியர் ...
அமுதம் போன்ற வாயிதழ் ஊறல் வாய்ந்தவர்கள். (வந்தவரின்) மனம்
மாறுபடுதல் உண்டாகும்படி பேசும் பொய் நிறைந்த உபாயத்தினர்.

நூல் தேய் நூலின் சிற்றிடை இடர்பட வாள் தாய் வீசும்
கர்ப்புர ம்ருகமதம் அகில் ஆரம் மாப் பூண் ஆரம் கச்சு அணி
முலையினர் ... நூலிலும் தேய்ந்து மிக நுண்ணியதான சிறிய இடை
துன்பப்படும்படி ஒளி தாவி வீசுவதும், பச்சைக் கற்பூரம், கஸ்தூரி, அகில்,
மாலை, சிறந்த ஆபரணங்கள், முத்து மாலை, கச்சு இவைகளை அணிந்த
மார்பை உடையவர்கள்.

வேட்(கை) பூணு ஆகம் கெட்டு எனை உனது மெய் வாக்கால்
ஞானம் பெற்று இனி வழிபட அருளாயோ ... இத்தகைய வேசையர்
மீது ஆசை பூண்டு, உடல் நலம் கெட்ட என்னை உன்னுடைய சத்திய
வாக்கால் நான் ஞானத்தை அடைந்து இனி உன்னை வழிபடுமாறு
அருள் புரிய மாட்டாயோ?

ஆத்தாள் மால் தங்கைச்சி க(ன்)னிகை உமை கூத்தாடு
ஆநந்த சிவை திரி புரை ஆள் பேய் பூதம் சுற்றிய பயிரவி புவ
நேசை ... தாயானவள், திருமாலின் தங்கை, கன்னிகை, உமாதேவி,
நடனம் செய்யும் ஆனந்த சிவாம்பிகை, திரி புரங்களை எரித்தவள், தான்
ஆளும் பேய்களும், பூதங்களும், சுற்றியுள்ள பைரவி, புவனங்களுக்கு
ஈசுவரி,

ஆக்கா யாவும் பற்றியெ திரிபு உற நோக்கா ஏதும் செற்றவள்
திரு விளையாட்டால் ஈசன் பக்கம் அது உறைபவள் பெறு
சேயே ... எல்லாவற்றையும் படைத்தும், காத்தும், வேறுபாடு பொருந்தப்
பார்க்காது எதையும் அழித்தவள். திருவிளையாடலாக சிவ பெருமான்
(இடது) பக்கத்தில் உறைபவள் ஆகிய பார்வதி பெற்ற குழந்தையே,

ஏத்தா நாளும் தர்ப்பண செபமோடு நீத்தார் ஞானம் பற்றிய
குருபர ... நாள் தோறும் போற்றி நீர்க்கடன், ஜெபம் இவைகளைச்
செய்து, துறவோர் ஞான நிலையில் பற்றிய குருபரனே,

யாப்பு ஆராயும் சொல் தமிழ் தரு முருகோனே ... யாப்பிலக்கணம்
ஆய்ந்தமைந்த சொற்களைக் கொண்ட தமிழ்ப் பாக்களைத் தந்து அருளிய
(திருஞானசம்பந்தராக வந்த) முருகனே,

ஏற்போர் தாம் வந்து இச்சையின் மகிழ்வொடு வாய்ப்பாய்
வீசும் பொன் ப்ரபை நெடு மதிள் யாழ்ப்பாணாயன் பட்டினம்
மருவிய பெருமாளே. ...

ஏற்பவர்கள் வரும் போது (அவர்களுக்கு)
மனம் விரும்பி மகிழ்ச்சியுடன் பொருளை அள்ளித் தரும்
(கொடையாளிகள்) உள்ள, பொன்னொளி வீசும் நீண்ட மதில் சூழ்ந்த
யாழ்ப்பாணாயன் பட்டினத்தில்* வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.


தேரடியில் காலையிலே நானழுத வேளையிலே
நீ திரும்பிப் பார்க்கவில்லை முருகா - உன்
காலடியில் நான் இருந்து கண் சொரிந்த போதினிலே
கண்டு மனமிரங்கவில்லை முருகா
கண் திறந்து பார்க்க வில்லை முருகா - என்னை
கண்டு மனமிரங்கவில்லை முருகா

நல்லை நகர் வீதியிலே நாளும் சென்று அழுபவர்க்கு
தொல்லை அற்று போகுமென்றார் முருகா - நான்
வெள்ளை மணல் மீதுருண்டு வேலவனே என்றழுதேன்
துள்ளி வந்து சேரலையே முருகா

வேரிழந்து கண்களிலே நீர் சொரிந்த வேளையிலே
வேறிடத்தில் நீ ஒளித்தாய் முருகா - நீ
ஏறி வந்த தேர் இருக்குஇழுத்து வந்த வடம் இருக்கு
எங்கேயடா போய் ஒளித்தாய் முருகா


செந்தமிழால் வந்த குலம் நின்று களமாடுகையில்
உந்தன் அருள் வேண்டுமடா முருகா - நீ
வந்திருந்து பூச்சொரிந்தால் வாசலிலே கையசைத்தால்

வல்ல தமிழ் வெல்லுமடா முருகா

Thursday, September 3, 2015

வர்மன் – தமிழ் வேரில் உருவாகிய தமிழ்ச் சொல்லே தவிர வடமொழிச் சொல் அல்ல! வடமொழியிலும், தமிழிலும், தமிழிலிருந்து சொற்களை இரவல் வாங்கியும், தமிழிலிருந்து பிரிந்தும் உருவாகிய ஏனைய திராவிடமொழிகளிலும்-  ஒரு  பொதுவான சொல்  இருந்தால்அந்தச் சொல் சமக்கிருதச் சொல் எனவும், தமிழ் உட்பட ஏனைய திராவிட மொழிகள் அவற்றை சமக்கிருதத்திலிருந்து தான் இரவல் வாங்கியதாகவும் வாதாட சமக்கிருதவாதிகள் தான் தமிழ்நாட்டில் உள்ளனர் என்று நான் இதுநாள் வரை நினைத்திருந்தேன். ஆனால் அதை கண்மூடித்தனமாக அப்படியே நம்பி விடும் தமிழர்கள் ஒருபுறமிருக்க, சமக்கிருதவாதிகளின் அந்தப் பொய்யையும் தமக்குச் சாதகமாக்கி தமிழர்களின் மாமன்னர்கள் பலரும்  தமிழர்களே அல்ல என்று வாதாடும் பகுத்தறிவு பகலவன்கள் பலர் தமிழ்நாட்டில் உள்ளனர் என்பதை அண்மையில் இணையத்தளக் காணொளிகள் சிலவற்றில் பார்த்தேன்

வெறும் தன்னலத்துக்காக,  தமது கொள்கைப் பிரச்சாரங்களுக்காக, பார்ப்பன எதிர்ப்பு என்ற ஒரே காரணத்துக்காக, அதிலும் ஆயிரமாண்டுகளுக்கு முன்னர் பார்ப்பனர்களை ஆதரித்தனர் என்பதற்காக,  தமிழ் மன்னர்கள் எல்லாம் தமிழர்களே அல்ல என்று வரலாற்றைத் திரிக்கும் , பெரியாரியர்களின் பேச்சுக்களும்,   காணொளிகளும்  எனக்கு மிகவும் எரிச்சலையூட்டுகின்றன. யாராவது இவர்களை எதிர்த்துப் பதிலளிக்க மாட்டார்களா என்ற ஆதங்கம் தான் ஏற்படுகிறது. அதைத் தவிர எனக்கும் அவர்களுக்கும் எந்த முரண்பாடும் கிடையாது.

உதாரணமாக, ஒரு பகுத்தறிவு, என்னடாவென்றால்,   'வர்மன்' என்ற பெயராக பல்லவ மன்னர்கள் பலரும் கொண்டிருப்பதால்,  *பல்லவர்கள் தமிழர்கள் அல்ல என்கிறார். வர்மன் என்பது சமக்கிருதச் சொல், ஒரு தமிழன் சமக்கிருதப் பெயரை வைத்துக் கொள்வானா, என்பது அவரது வாதம். அந்த அடிப்படையில் பார்த்தால், வடமொழிப் பெயர்களைக் கொண்ட தமிழர்கள்  எல்லோருமே தமிழர்கள் அல்ல என்றல்லவா  வாதாடவேண்டும்

இவர்களின் கருத்துப் படி பார்த்தால், இன்னும் ஆயிரமாண்டுகளுக்குப் பின்னால் புலிகள் தலைவர் பிரபாகரன் கூட தமிழன் அல்ல என்றும் சிலர் வாதாடலாம், ஏனென்றால் பிரபாகரன் என்பதும் சுத்தமான தமிழ்ப் பெயர் அல்ல.  உண்மை என்னவென்றால், இக்காலத்தில் எவ்வாறு பல தமிழர்கள் வடமொழிப் பெயர்களைக் கொண்டுள்ளனரோ, அவ்வாறே பல்லவர், சேர, சோழ பாண்டியர் காலத்திலும் பல தமிழர்களுக்கு வடமொழிப் பெயர்களும், பட்டங்களும் வழக்கிலிருந்தன. அந்த காரணத்தால், அவர்கள் எல்லாம் தமிழர்கள் அல்ல என வாதாடுவது வெறும் கோணங்கித்தனமாகும்அதிலும் பல பெயர்கள், தமிழ் வேர்ச்சொற்களில் உருவானவை, வடமொழியால் இரவல் வாங்கப்பட்டு மீண்டும் தமிழுக்கு வந்தவை.

அத்தகைய சொற்களில் ஒன்று தான், தமிழ் அரசர்களாகிய பல்லவ, சேர, சோழ பாண்டியர்களில் பலரும் பொதுவான பெயராகக் கொண்டிருந்த வர்மன் என்ற பெயராகும்.

வன்மை> வன்மம்> வருமம் > வர்மம் > வர்மன் 
Vanmai (n) – Forcefulness 
வழு இல் வன் கை மழவர் பெரும,” (புறநானூறு 90: 11) 
“Vazhu il van kai mazhavar peruma,” (Pu'ra:naanoo'ru 90: 11) 
(The lord of the blamelessly strong-handed soldiers) 
 van-mai < val strength (Kur-al., 153); skill, ability 
தமிழில் வல்>வன் - என்ற வேர்ச்சொல் (வன்மை>வன்மம் )  மன்னர்கள், படைவீரர்களை விவரிக்கப் பாவிக்கப்படும் போது - வீரமிக்க, பலம் வாய்ந்த, ‘வெற்றி வாகை சூடுகின்றஎன்ற கருத்தாகும். 
The root-word ‘Van' meaning strong, able, valorous etc., and its use in the context of soldiers

வர்மன் என்ற பெயரைக் கொண்டுள்ளதால், தன்னுயிர் போனாலும் பரவாயில்லை எனத் தமிழ் கேட்டு உயிர் நீத்த பல்லவ நரசிம்மனும் தமிழன் அல்ல, கங்கை முதல் கடாரம் வென்றஅருண்மொழி வர்மன்ராஜ ராஜ சோழனும் தமிழன் அல்ல. ஆனால் தமது தாய் மொழியை வீட்டில் பேசும், தமிழ்நாட்டில் வாழும் தமிழரல்லாத திராவிடர்கள் அனைவரும் தமிழர்கள் எனத், தமிழர்களனைவரும்  ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பது சிலரின் வாதம்

வர்மன் - என்ற சொல் தமிழ் வேர்ச்சொல்லிருந்து உருவாகிய தமிழ்ச் சொல் தான் என்ற உண்மை தெரியாமலிருக்கலாம், அல்லது தமிழர்கள் யாரைப் பற்றிப் பெருமையாக நினைக்கிறார்களோ, எவற்றை தமது பாரம்பரியமாக நினைக்கிறார்களோ, அதற்கும் பார்ப்பனர்களுக்கும், இந்து மதத்துக்கும் எதாவது தொடர்பிருந்தால், அந்த தொடர்பு ஆயிரமாண்டுகளுக்கு முந்தியதாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அவர்களைத் தூற்ற வேண்டும், இளந்தமிழர் இதயங்களில், சிந்தனையில் அவர்களைப் பற்றிய பெருமையும், நல்லெண்ணமும் ஏற்படுவதைத் தடுக்க வேண்டும். இது தான் இணையத் தளங்களில் பிரச்சாரக் காணொளி வெளியிடும் மதிகெட்ட சிலரின் நோக்கம்

அந்த கோணங்கித்தனத்தை  தமிழ்நாட்டுத் தமிழர்கள் மட்டுமன்றி, உலகத்தமிழர்கள் அனைவரும் இனங்கண்டு கொள்ள வேண்டும். இக்கால தன்னல, குறுகிய  சாதி, மதம்  சம்பந்தமான கருத்து வேறுபாடுகளுக்காக, தமிழர்களின் வரலாற்றைத் திரிப்பதையும், தமிழர்களின்புகழ் பெற்ற முன்னோர்களை, யாரைத் தமிழர்கள் தமிழர்கள் என நினைத்து பெருமைப்படுகிறார்களோ, அவர்களையும், தமிழ் வளர்த்த கோயில்களையும்  இழிவு படுத்துகிறவர்களை தமிழர்கள் அனைவரும் கண்டிக்க வேண்டும்


"மண்ணெலாம் உய்ய மழைபோல் வழங்குங்கைத 
தண்ணுலாம் மாலைத் தமிழ்நந்தி நன்னாட்டில் 
பெண்இலா ஊரில் பிறந்தாரைப் போலவரும் 
வெண்ணிலா வேஇந்த வேகம்உனக்(கு) ஆகாதே.". 
- நந்திக்கலம்பகம்-